ΕΤΗΣΙΕΣ OIKΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΕΙΣ

  ΧΡΗΣΗ 14/12/2020 - 30/6/2021

Η Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Αδείας 3/908/19.3.2021)
Αλίμου 7, Άλιμος, 174 55, Αθήνα
Αρ ΓΕΜΗ 157516901000 // 14/12/2020
Τηλ. 210.300.4890

H AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ έχει οριστεί Κύριος Ανάδοχος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιρείας
Premia Properties AE.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε εδώ